HAND SCRUB BRUSH – POLYESTER

  • HSB4150 • HAND SCRUB BRUSH – POLYESTER – 150mm – WHITE