UTILITY SCRUB BRUSH – POLYESTER- RED

  • USB3200 • UTILITY SCRUB BRUSH – POLYESTER – 200mm – RED