UTILITY SCRUB BRUSH – POLYESTER- WHITE

  • USB4200 • UTILITY SCRUB BRUSH – POLYESTER – 200mm – WHITE