UTILITY SCRUB BRUSH – POLYESTER

USB3500 • UTILITY SCRUB BRUSH – POLYESTER – 500mm – RED