UTILITY SCRUB BRUSH – POLYESTER

USB4500 • UTILITY SCRUB BRUSH – POLYESTER – 500mm – WHITE