UTILITY SCRUB BRUSH – POLYESTER

  • USB5500 • UTILITY SCRUB BRUSH – POLYESTER – 500mm – YELLOW