UTILITY SCRUB BRUSH – POLYESTER

ORDER CODES:

  • USB1500 • UTILITY SCRUB BRUSH – POLYESTER – 500mm – BLUE